Általános Szerződési Feltételek

Az Általános Szerződési Feltételek tartalmazza a szolgáltató (továbbiakban „Szolgáltató”) által üzemeltetett www.redsky.hu honlap (a továbbiakban: Honlap) használatára vonatkozó Általános Szerződési Feltételeket (továbbiakban „ÁSZF”). Az ÁSZF tartalmazza a Honlapon elérhető szolgáltatás igénybevételének igénybe vevő és a Honlap egyéb látogató (továbbiakban: Felhasználó) általi használatának feltételeit.

Felhasználónak minősül: akik regisztráció nélkül a Honlap egyes részeihez hozzáférnek.
Jelen ÁSZF rendelkezéseit a Honlap használatára, valamint a Szolgáltató valamennyi, a Honlapon keresztül értékesített árucikkének a megvásárlására alkalmazni kell. Felhasználó személyes adatainak kezeléséről az Adatkezelési Nyilatkozat rendelkezik.

SZOLGÁLTATÓ ADATAI:
Név: Kollár Attila
Lakcím: 9026 Győr, Kagyló u. 8
E-mail cím: info@redsky.hu

HONLAP HASZNÁLATÁNAK FELTÉTELEI

1.1 Szerzői jogok

1.1.1 A Honlap szerzői jogvédelem alatt áll. Szolgáltató a szerzői jogi jogosultja vagy a feljogosított felhasználója a Honlapon, valamint a Honlapon keresztül elérhető szolgáltatások nyújtása során megjelenített valamennyi tartalomnak: bármely szerzői műnek, képi, hang és szöveges tartalomnak, illetve azok elrendezése is szerzői jogi védelem alatt áll, illetve más szellemi alkotásnak (ideértve többek közt valamennyi grafikát, képet és egyéb anyagokat, a Honlap felületének elrendezését, szerkesztését, a használt szoftveres és egyéb megoldásokat, ötletet, megvalósítást). Tehát a Honlap, annak grafikus elemei, képei, szövege és technikai megoldásai a szolgáltató szellemi termékei a szerzői jog védelme alatt állnak. Másolásuk akár teljes egészében, akár részleteiben szerzői jogokat sért.

1.1.2 A Honlap tartalmának, valamint egyes részeinek mentése vagy kinyomtatása saját felhasználás céljából engedélyezett.

1.1.3 A saját felhasználáson túli felhasználás: továbbadás, közzé vagy letölthetővé tétel, kereskedelmi forgalomba hozatal kizárólag a szolgáltató előzetes engedélyével lehetséges.

1.1.4 A Szolgáltató fenntartja minden jogát szolgáltatásának minden elemére, különös tekintettel a www.redsky.hu domain nevére, az ehhez tartozó oldalakra, valamint az internetes reklámfelületeire. Tilos minden olyan tevékenység, amely a Szolgáltató adatbázisának rendszerezésére, archiválására, forráskódjainak visszafejtésére irányul, kivéve, ha erre a Szolgáltató külön engedélyt nem ad. Külön megállapodás, vagy az erre a célra szolgáló szolgáltatás igénybevétele nélkül tilos a Szolgáltató által rendelkezésre bocsátott hirdetéskezelő-felület, illetve keresőmotorok megkerülésével a Szolgáltató adatbázisát módosítani, lemásolni, abban új adatokat elhelyezni, vagy meglévő adatokat felülírni.

1.2 Igénybevétel feltételei

1.2.1 A Honlap tartalmának egyes része elérhető bármely Felhasználó számára, a tartalmak megtekintéséhez nincs szükség regisztrációra.

1.3 Felelősség

1.3.1 A Honlapon található információk kizárólag tájékoztató célt szolgálnak és pontosságáért, teljességéért a Szolgáltató nem vállal felelősséget.

1.3.2 A Felhasználó a Honlapot kizárólag a saját kockázatára használhatja, és elfogadja, hogy Szolgáltató nem vállal felelősséget a használat során felmerülő vagyoni és nem vagyoni károkért a szándékosan, súlyos gondatlansággal, vagy bűncselekménnyel okozott, továbbá az életet, testi épséget, egészséget megkárosító szerződésszegésért való felelősségen túlmenően.

1.3.3 Szolgáltató kizár minden felelősséget a Honlap használói által tanúsított magatartásért. Felhasználó teljes mértékben és kizárólagosan felelős saját magatartásáért, Szolgáltató ilyen esetben teljes mértékben együttműködik az eljáró hatóságokkal a jogsértések felderítése végett.

1.3.4 Felhasználó köteles gondoskodni arról, hogy a Honlap használata során harmadik személyek jogait vagy a jogszabályokat sem közvetlenül, sem közvetett módon ne károsítsa.

1.3.5 A Honlap olyan linkeket tartalmazhat, amely más szolgáltatók oldalaira vezet. Ezen szolgáltatók adatvédelmi gyakorlatáért és más tevékenységéért Szolgáltató nem vállal felelősséget.

1.3.6 A Felhasználók által a Honlap használata során esetlegesen elérhetővé tett tartalmat a Szolgáltató jogosult, de nem köteles ellenőrizni, és a közzétett tartalmak tekintetében a Szolgáltató jogosult, de nem köteles jogellenes tevékenység folytatására utaló jeleket keresni.

1.3.7 Az Internet globális jellege miatt Felhasználó elfogadja, hogy a Honlap használata során a vonatkozó nemzeti jogszabályok rendelkezéseit is figyelembe véve jár el. Amennyiben a Honlap használatával összefüggő bármely tevékenység a Felhasználó államának joga szerint nem megengedett, a használatért kizárólag Felhasználót terheli a felelősség.

1.3.8 Amennyiben a Felhasználó a Honlapon kifogásolható tartalmat észlel, köteles azt haladéktalanul jelezni a Szolgáltatónak. Amennyiben a Szolgáltató jóhiszemű eljárása során a jelzést megalapozottnak találja, jogosult az információ haladéktalan törlésére vagy annak módosítására.

2, Megrendelés

2.2 Termék kiválasztása

2.2.1 A Honlapon található termékek a Programok menüpontból érhetők el.

2.2.2 Programok

2.2.2/1 Sétarepülés győri indulással

2.2.2/2 Sétarepülés Budapesti indulással

2.2.2/3 Műrepülés Győrből

2.2.3 A kiválasztott Programra kattintva részletes információ található a Program menetéről, helyszínéről, áráról.

2.2.4 A program megvásárlása a Megveszem gombra kattintva lehetséges.

2.2.5 A Megveszem menüpont alatt, a vásárláshoz szükséges megadni a következő adatokat: név, lakcím, postázási cím, telefonszám, email cím és kötelező elfogadni az Általános Szerződési Feltételeket. Megadott adatokat harmadik személynek/cégnek nem adjuk tovább.

2.2.6 A termék megvásárlását követően visszaigazoló emailt küldünk, majd megkezdjük a beszállókártya elkészítését és postázását.

2.3 Visszaigazolás

2.3.1 A Felhasználó által elküldött megrendelés megérkezését, a hatályos magyar jogszabályoknak megfelelően, Szolgáltató köteles 48 órán belül visszaigazolni a Felhasználó részére. Szolgáltató tehát legkésőbb az ajánlat megérkezését követő 48 órán belül automatikus visszaigazoló e-mail útján visszaigazolja Felhasználó részére, hogy megrendelését a rendszer rögzítette. Az automatikus visszaigazoló e-mail Felhasználóhoz történő megérkezésével érvényes szerződés nem jön létre a Felek között. A szerződés létrejöttéről, Felhasználó az 2.5 pontban kap bővebb tájékoztatást.

2.3.2 A visszaigazoló e-mail tartalmazza a Felhasználó által a megrendelés elküldése során megadott adatokat, a rendelési adatok, a megrendelt termék adatait, a rendelés sorszámát valamint ezen felül a Felhasználó rendeléssel kapcsolatos megjegyzéseit, a választott fizetési módot.

2.3.3 Amennyiben a visszaigazolás, az ajánlat elküldésétől számított 48 órán belül nem érkezik meg Felhasználóhoz, Felhasználó mentesül az ajánlati kötöttség alól és a továbbiakban nem köteles megvásárolni a terméket.

2.3.4 Bizonyos esetekben előfordulhat, hogy a Szolgáltató által küldött visszaigazoló email nem érkezik meg a Felhasználóhoz. Ilyen esetben Felhasználó vegye fel a kapcsolatot Szolgáltatóval, hiszen a visszaigazolás kézbesítésének hiányát okozhatja a Felhasználó által rosszul megadott e-mail cím, vagy a postafiókjához tartozó tárhely telítettsége is vagy akár rendszerhiba.

2.3.5 Felhasználó által elküldött megrendeléseket Szolgáltató munkanapokon 08:00 és 18:00 óra között dolgozza fel.

2.4 Adatbeviteli hibák javítása

2.4.1 Felhasználónak a rendelés bármely szakaszában és a megrendelés Szolgáltató részére való elküldéséig bármikor lehetősége van az adatbeviteli hibák javítására. (rosszul megadott mennyiség módosítása, termék törlése a kosárból, rendelési adatok módosítása (pl. számlázási cím) Amennyiben Felhasználó a rendelését már elküldte és a Szolgáltató által küldött visszaigazoló emailben hibát vesz észre rendelésével kapcsolatba, köteles haladéktalanul, de legfeljebb 24 órán belül felvenni Szolgáltatóval a kapcsolatot, annak érdekében, hogy ne kerüljön sor nem kívánt rendelés teljesítésére.
2.5 A szerződés létrejötte

2.5.1 A megrendelés elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amelyre a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényben foglaltak irányadóak. A szerződés a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik, és szem előtt tartja a fogyasztók jogairól szóló Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU irányelvének rendelkezéseit.

2.5.2 Szolgáltató Felhasználó ajánlatát külön elfogadó e-mail útján fogadja el, melyben tájékoztatja Felhasználót a szerződés létrejöttéről, a fizetés módjáról, illetve a várható kiszállítás pontos idejéről. A szerződés az ajánlat Szolgáltató általi elfogadásáról szóló külön e-mail megérkezésekor jön létre és nem a megrendelés automatikus visszaigazolásáról szóló email 48 órán belüli megérkezésével.

2.5.3 Tekintettel a Honlapon kínált termékek egyedi jellegére a Szolgáltató fenntartja a jogot a Felhasználó ajánlatának, vagy egyes részeinek visszautasítására (pl. a megrendelt áru készlethiány miatt nem rendelhető és helyettesítő termék sem áll a rendelkezésre). Szolgáltató az ajánlat visszautasításáról a Felhasználót haladéktalanul e-mailben értesíti.

2.5.4 Szolgáltató fenntartja a jogot a szerződéstől történő elállásra, amennyiben a Felhasználó a Posta küldeményt nem veszi át és nem elégíti ki a vállalt fizetési kötelezettséget.

2.6 Rendelés lemondása

2.6.1 Ha a Felhasználónak utóbb mégsem felel meg a már megrendelt termék, lehetősége van a megrendelést lemondani, a megrendeléstől számított 24 órán belül. Ezt az igényt info@redsky.hu email címen kell jelezni. A program lemondását a megadott időn belül indoklás nélkül elfogadjuk.

2.6.2 A megrendeléstől számított 24 órát meghaladva is van lehetőség lemondásra, de a nyomtatási és postázási költségek már felszámolásra kerülhetnek.

2.6.3 A megvásárolt program, felhasználásig lemondható. Ekkor a teljes összeget visszafizetjük, kivéve a nyomtatási és postázási költséget.

2.6.4 A program kezdete elött 24 órával lemondást nem fogadunk el. Ebben az esetben a program díja nem visszatéríthető.

2.6.5 A programon való részvétel elmulasztása a program törlését jelenti és a díj nem visszatéríthető.

2.7 A szerződés iktatása

2.7.1 A Honlapon keresztül kötött szerződés nem minősül írásbeli szerződésnek, azokat Szolgáltató nem iktatja, így az utólag nem hozzáférhető és megtekinthető. Szolgáltató semmilyen magatartási kódex rendelkezéseinek nem veti alá magát.

2.7.2 Szerződést a Honlapon kizárólag magyar nyelven lehet kötni.

3, Fizetés

3.1 Fizetni kizárólag utánvéttel van lehetőség, melyet a GLS futárszolgálat munkatáránál tehet meg.

3.2 A csomag és fizetés megtagadása a szerződés megszegését és felbontását jelenti.

3.3 A programot tartalmazó csomagot a megrendeléstől számított 5 munkanapon belül adjuk át a futárszolgálatnak.

4, Felelősség vállalás

4.1 Az utas felelősséget vállal a reptéren, a repülőgép környezetében és a repülőgépben okozott károkért.

4.2 Az utas felelősséget vállal a reptéren belül a pilóta utasításainak betartásáért.

4.3 Az utas vállalja, hogy a repülésen saját felelősségre vesz részt és egy esetleges káreseményért/balesetért a Szolgáltató nem vonható felelősségre.

4.4 A pilóta felelősséggel vállalja, hogy a repülés alkalmával nem áll alkohol és drog befolyásoltsága alatt, döntéseit saját maga és az utasok testi épségét előtérbe helyezve, a legjobb tudása szerint hozza meg. A reptérre kipihenve és felkészülten érkezik, a repülőgépet ellenőrzi, átveszi és a repülésre felkészíti.

4.5 Amennyiben az utas megkérdőjelezi a pilótára vonatkozó 4.4 pontban foglaltakat, kérheti a repülés azonnali törlését és a díj visszaigénylését.

5, Az általános Szerződési Feltételek egyoldalú módosítása
Szolgáltató jogosult jelen Általános Szerződési Feltételeket a felhasználók Honlapon történő előzetes tájékoztatása mellett, egyoldalúan módosítani. A tájékoztatást Szolgáltató a módosított ÁSZF hatálybalépést megelőző kellő időben Honlapján közzéteszi. A módosított rendelkezések a hatályba lépést követően a Honlap első használata alkalmával válnak hatályossá a Felhasználóval szemben, az ezt követő megrendelésekre és a Honlap további használatára vonatkozóan.

6, Tulajdonjog fenntartása
A megrendelés végösszegének teljes kiegyenlítéséig a termék a Szolgáltató tulajdonában van.

7, A beszállókártya felhasználásának feltételei

7.1 A Felhasználónak a program felhasználásáig (maximum:365 nap) lehetősége van jelezni a Szolgáltató számára, hogy mégsem szeretné felhasználni vagy ajándékba adni a beszállókártyát. Amennyiben ezt a Felhasználó írásban jelzi az info@redsky.hu email címen, abban az esetben a Felhasználó köteles visszatéríteni a megvásárolt program értékét az esetleges csomagolási és szállítási díjakat leszámítva.

7.2 A beszállókártyán egy egyedi azonosító szám látható. Felhasználás napján a programot csak a beszállókártya megléte esetén tudjuk vállalni.

7.3 A beszállókártyán utas név nem szerepel, így az átruházható.

7.4 Utólagos program/beszállókártya módosításra az info@redsky.hu email címen van lehetőség. Amennyiben a módosított beszállókártyát ismét postázni kell, a Szolgáltató ennek a díját felszámolhatja.

8, Repülés törlése

8.1 Biztonsági okokból a repülést a pilóta akár az utolsó pillanatban, indoklás nélkül is törölheti.

8.2 A törölt repülés egyeztetés után egy másik időpontban felhasználható.

8.3 A repülés törlése esetén a Szolgáltató nem köteles a Felhasználónak az esetleges költségek megfizetését. (Pl. úti költség a reptérre)

8.4 Az utas alkohol vagy drog befolyásoltsága esetén a repülés azonnal törlésre kerül és a kifizetett díj nem visszaigényelhető.

8.5 Kiskorú utas (18 év alatt) esetén a reptéren szülői felügyelet szükséges, ennek hiányában a repülés törlésre kerül.

9, Jogérvényesítési lehetőség

9.1 Panaszügyintézés helye
Felhasználó a termékkel vagy a Szolgáltató tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásait az alábbi elérhetőségeken terjesztheti elő:
Levelezési cím: Kollár Attila, 9028 Győr, Kagyló u. 8
E-mail: info@redsky.hu

9.2 Panaszügyintézés módja
Szolgáltató a szóbeli panaszt, amennyiben arra lehetősége van, azonnal orvosolja. Ha a szóbeli panasz azonnali orvoslására nincs lehetőség, a panasz jellegéből adódóan, vagy ha a Felhasználó a panasz kezelésével nem ért egyet, akkor a Szolgáltató a panaszról jegyzőkönyvet – melyet öt évig megőriz, a panaszra tett érdemi válaszával együtt – vesz fel.
Szolgáltató a jegyzőkönyv egy példányát személyesen közölt szóbeli panasz esetén helyben a Felhasználónak átadni, vagy ha ez nem lehetséges, akkor az alább részletezett írásbeli panaszra vonatkozó szabályok szerint köteles eljárni.
Szolgáltató a telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a Felhasználónak legkésőbb az érdemi válasszal egyidejűleg megküldi a jegyzőkönyv másolati példányát.
Minden egyéb esetben a Szolgáltató az írásbeli panaszra vonatkozó szabályok szerint jár el.
A telefonon, vagy más hírközlési eszköz segítségével rögzített panaszt a Szolgáltató egyedi azonosítóval látja el, mely a későbbiekben egyszerűsíti a panasz visszakeresését.
Szolgáltató a hozzá írásban érkezett panaszt 30 napon belül érdemben megválaszolja. Az intézkedés jelen szerződés értelmében a postára adást jelenti.
A panasz elutasítása esetén Szolgáltató az elutasítás indokáról tájékoztatja a Felhasználót.

9.3 Panaszügyintézés ideje
Szolgáltató Felhasználó által előterjesztett kifogásokat a 8.1. pontban megadott közvetlen elérhetőségeken hétköznapokon 8:00-18:00 óra között fogadja.

9.4 Egyéb jogérvényesítési lehetőségek
Amennyiben a Szolgáltató és Felhasználó között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita Szolgáltatóval való tárgyalások során nem rendeződik, a fogyasztónak minősülő Felhasználó, a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes békéltető testülethez fordulhat és kezdeményezheti a Testület eljárását. Békéltető Testületek elérhetőségeit a következő linken keresztül érheti el: https://www.bekeltetes.hu/index.php?id=testuletek
A Felhasználó számára továbbá a fentieken kívül az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva:
– Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságoknál,
– Bírósági eljárás kezdeményezése.
– Fogyasztó fordulhat a Szolgáltató székhelye szerint illetékes Békéltető Testülethez is

10, Feltüntetett ár/számlázás

10.1 Bruttó ár.

10.1.1 Forintban értendő.

10.2 Számlázási igényüket nem tudjuk kielégíteni, tevékenységünk az EASA Megosztott költségű repülés szabályzata szerint kizárólag magánszemélyként végezhető.

10.3 A feltüntetett áron kívül egyéb költséget nem számolunk fel.

11, Videó felvétel.

11.1 AZ ÁSZF elfogadásával az utas tudomásul veszi, hogy repülésünkről videó felvétel fog készülni.

11.1.1 A rögzített anyag a Szolgáltató tulajdona.

11.1.2 A felvételt a Szolgáltató nem adja ki harmadik személynek/cégnek.

11.1.3 Reklám célra kizárólag az utas hozzájárulásával használható

Tovább az adatkezelésre.